Skip to main content

Sample of documents - Poland

Languages and translations
Russian
File type1
4 PL_Zolynia- Mining Annex to Decision RU_ñ«ídtá TÑí¡n_»a¿½«ªÑ¡¿Ñ ¬ aÑFÑ¡¿e.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.31 KB)
Russian
File type1
4_PLZolynia- Mining -Decision RU_ñ«ídtá TÑí¡n_aÑFÑ¡¿Ñ.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24.37 KB)
Russian
File type1
4_PLZolynia-Mining-KIP RU_ñ«ídtá úaáó¿n_¿¡S«a¼_¬áaGá.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 657.25 KB)
Russian
File type1
5. PLWiekowoII- Decision - no EIA RU_ßGa«¿Gѽ8ßGó« óÑGa«»áa¬á_aÑFÑ¡¿Ñ.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 62.85 KB)
Russian
File type1
5. PLWiekowoII-KIP RU_ßGa«¿Gѽ8ßGó« óÑGa«»áa¬á_¿¡S«a¼_¬áaGá.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 33.17 KB)
Russian
Russian
File type1
6. PLNotice on decision road Goszcanow RU_aѬ«¡ßGap¬µ¿n ñ«a«ú¿_ôóÑñ«¼½Ñ¡¿Ñ.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.71 KB)
Russian
File type1
6_PLNotice on intiation - road Goszczanow RU_ôéàäÄîïàìêà « ¡átá½Ñ »a«µÑñpad »a¿¡nG¿n aÑFÑ¡¿n.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.87 KB)
Russian
File type1
6_PLRoad KIP RU_aѬ«¡ßGap¬µ¿n ñ«a«ú¿_¿¡S«a¼_¬áaGá.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.6 KB)
Russian
File type1
6_PLRoad -positive sceening RU_aѬ«¡ßGap¬µ¿n ñ«a«ú¿_ÉÑFÑ¡¿Ñ.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 71.49 KB)